REGULAR SEASON

turno#1

gara 1

PARMA-NETTUNO

TURNO#1 TUTTI I RISULTATI SU FIBS

gara 2

RIMINI-SAN MARINO

TURNO#1 TUTTI I RISULTATI SU FIBS