REGULAR SEASON

turno#1

gara 1

BOLOGNA-torino

TURNO#1 TUTTI I RISULTATI SU FIBS

gara 2

bologna-torino

TURNO#1 TUTTI I RISULTATI SU FIBS